آخرین اخبار

منوی جدید فست فود بیست هپی میل 1396/4/4

بعد از عید سعید فطر هپی میل برای کودکان درسه نوع:

هپی برگر گوشت

هپی برگر مرغ

هپی چیکن

به منوی فست فود بیست اضافه می شود.